Dostawa gratis od 299 zł | Szybka wysyłka!

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

Butik Garderoba S.C.
Ul. Topolowa 36
84-300 Lębork
Nip: 8411731962

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Butik Garderoba są:

Magdalena Mielewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Butik Garderoba s.c. ul. Topolowa 36 84-300 Lębork i adres doręczeń ul. Staromiejska 17B 84-300 Lębork, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8411731962 REGON 521466979, numer telefonu +48693333212

Kornelia Mielewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Butik Garderoba s.c. ul. Topolowa 36 84-300 Lębork i adres do doręczeń ul. Staromiejska 17B 84-300 Lębork wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8411731962, REGON 521466979, numer telefonu +48730920281

prowadzące Sklep Internetowy, zwane dalej "Administratorem" i będące jednocześnie „Usługodawcą”. 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. 

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. 

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu Internetowego w przypadku: 

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży), 
korzystania z Usług Elektronicznych. 
Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

W przypadku: 

Zamówienia Usługobiorca podaje: 

  • Imię i nazwisko, 
  • Adres, 
  • Adres e-mail, 
  • Numer telefonu, 

Usług Elektronicznych Usługobiorca podaje 

  • Imię i nazwisko, 
  • adres e-mail. 

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora: 

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. 

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy: 

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO 

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO. 

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. 

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. 

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 

f) Sprzeciw – art. 21 RODO 

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: butikgarderoba20@gmail.com

4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 5 PLIKI "COOKIES" 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”. 

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.